Regulamin


 §1 Warunki wynajmu sprzętu. 
1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu pomiędzy zwaną w dalszej części WYNAJMUJĄCYM, a osobą lub firmą pożyczającą zwaną w dalszej części NAJEMCĄ. 
2. W celu sporządzenia umowy przez WYNAJMUJĄCEGO, NAJEMCA powinien posiadać ważny dokument ze zdjęciem. 
3. Cena wynajmu jest zależna od ilości dni wypożyczenia i rodzaju sprzętu, ustalana jest przed sporządzeniem umowy. 
4. NAJEMCA nie ponosi odpowiedzialności za awarie powstałe w wyniku prawidłowego użytkowania zgodnie z instukcją obsługi. 
5. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku kradzieży, dewastacji lub niestosowania sie do instukcji obsługi lecz nie zwalnia NAJEMCY z pokrycia 100% szkód powstałych z powodu powyżej wymienionych sytuacji, koszt naprawy ustala autoryzowany serwis, w przypadku braku opłacalności naprawy należy zwrócić watość netto urządzenia. 
6. Cena za wynajem jest obliczana od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu, a nie na podstawie czasu użytkowania sprzętu. 
7. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie. 
8. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.). 
9. Faktury VAT lub paragony będą wystawiane w dniu zwrotu sprzętu. 

 §2 Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO. 
1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad. 
2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu. 
3. WYNAJMUJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi. 
4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nie przekazywania ich osobom trzecim bez 0wyraźnej zgody NAJEMCY. 
5. WYNAJMUJĄCY może odmówić podpisania umowy wypożyczenia w przypadkach: ⦁ wątpliwości co do prawdziwości okazanych przez klienta dokumentów; ⦁ przedłożenia dokumentów zniszczonych (w szczególności nieczytelnych); ⦁ klientom zalegającym w opłatach za wypożyczenie; ⦁ innych uzasadnionych przypadkach. 

 §3 Zobowiązania NAJEMCY. 
1. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
2. NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu. 
3. NAJEMCA zobowiązuje się płacić WYNAJMUJĄCEMU czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek. 
4. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem. 
5. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania. 
6. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU cenę sprzętu w wartości netto podanej w umowie wypożyczenia. 
7. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały najemcę kwotą netto ustaloną przez autoryzowany serwis. 
8. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA. 
9. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu. 
10.W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia NAJEMCA zobowiązany jest do przerwania pracy i niezwłocznego zwrócenia go do WYNAJMUJĄCEGO. 

 §4 Zwrot sprzętu. 
1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz w wyskości 200% za każdy dzień zwłoki. 
2. Okres najmu może zostać przedłużony jedynie po poinformowaniu WYNAJMUJĄCEGO i po podpisaniu nowej umowy najmu, w przypadku braku zgody NAJEMCA jest zooobowiązany zwrócić sprzęt w przewidywanym dniu zwrotu. 
3. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony. 
4. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, NAJEMCA poniesie koszty mycia w kwocie 20 zł brutto. 

 §5 Zerwanie umowy wynajmu. 
1. Zerwanie umowy następuje w przypadku: ⦁ samowolnego przedłużenia czasu użytkowania ⦁ używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki. 
2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia. 

NAJEMCA- To osoba która jest uprawniona przez WYNAJMUJĄCEGO do korzystania z wypożyczonego sprzętu na podstawie specjalnie przygotowanej umowy. 
WYNAJMUJĄCY- To właściciel mienia, który udostępnia je NAJEMCY za określoną korzyść materialną na podstawie specjalnie przygotowanej umowy.
Copyright ©2020 SpecTools, All Rights Reserved. | Strona stworzona przez:  
Liczba odwiedzin: 726
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem